Get Adobe Flash player

                                          วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม 

                 ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมประเพณีบุญออกพรรษา ในวันที่ 17-18 october 2015

 

วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา 3 เดือน ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" ทางวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธารามจึงได้จัดประเพณีบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ 17-18 เดือนตุลาคม 2558  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานพุทธประเพณีให้คงอยู่สืบไป โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

 

                                                       กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2558

 

เวลา 5.00 p.m.  พิธีบวชชีพราหมณ์ นุ่งขาวห่มขาว

เวลา 7.00 - 10.00 p.m   อบรมจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา

 

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2558 

 

เวลา 7.00 a.m.  พระสงฆ์และชีพราหมณ์ร่วมกันทำวัตรเช้า อบรมจิตภาวนา

เวลา 8.00 a.m.  รับประทานอาหารเช้า

เวลา 10.00 a.m.  เริ่มพิธีออกพรรษา  พิธีตักบาตรดอกไม้และพิธีตักบาตรเทโว

เวลา 11.00 a.m.  ถวายภัตตาหาร - ญาติโยมรับประทานอาหาร

เวลา 1.00 p.m. ทำวัตรสวดมนต์

เวลา 1.30 p.m. รับฟังพระธรรมเทศนา

เวลา 2.00 p.m. พิธีถวายสังฆทาน พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.