Get Adobe Flash player

อานิสงส์ของ การสร้างอุโบสถ

 

1. ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ในชีวิตและครอบครัว เปรียบเสมือนกับการได้สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัย
2. ก่อให้เกิดความเจรืญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เพราะว่าอุโบสถเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่ทำนุบำรุงพระศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
3. ก่อให้เกิดสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดเพราะว่าอุโบสถเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ เช่นทำวัตร
สวดมนต์เช้าเย็น การบวชนาค การสวดปาฏิโมกข์การปวารณาเข้า-ออกพรรษารวมทั้งเป็นสถานที่มีประโชน์มากมาย
4. ก่อให้เกิดความสามัคคี ปองดองเพราะอุโบสถนอกจะเป็นที่ทำสังฆกรรมแล้วยังเป็นที่ทำกิจกรรมของชาวบ้านที่มาร่วม
ทำบุญต่างๆจึงเกิดอานิสงส์อย่างหาประมาณมิได้ ถ้าท่านใดมีส่วนร่วมในการสร้างอุโบถ์จะมีอายุยืนยาวนาน
ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอุโบสถ ตามกำลังศรัทธาของท่าน ทรัพย์ของท่านก็จะอยู่กับอุโบสถตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน
เหลนโหลน การสร้างอุโบสถถวายแก่สงฆ์ มีอานิสงส์มากมายมหาศาล เพราะวัดหนึ่งจะมีอุโบสถได้เพียง 1 หลังเท่านั้น
การที่จะสร้างอุโบสถได้สำเร็จนั้นจะต้องมีอธิษฐานธรรม 4 ประการ คือ การมีปัญญา คือการเลงเห็นโทษของความโลภ
การก่อสร้างอุโบสถจะต้องมีค่าการก่อสร้างที่สูง เราต้องช่วยกันบอกบุญต่อๆกันไป เป็นการกระจายบุญ แบ่งบุญ แจกบุญ ให้กัน
ต่อๆไป ต้องมีสัจจะ คือการพูดจริง ทำจริง ตั้งใจจริง ในการที่จะคิดจะทำ มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส่วนตัว
ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สินในการสร้างตามกำลังศรัทธา ตามกำลังทรัพย์ ไม่คตโกง ไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมไปเป็นส่วนตัว
อย่าหวังผลประโยชน์ในทางที่ผิด อย่านำเงินวัดไปใช้เป็นส่วนตัว มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านครอบครัวท่านไปจนถึง
ชั่วลูกหลานตลอดไป เพราะการที่ไม่บริสุทธิใจ
ร่วมบริจาคได้ที่วัด หรือที่เจ้าอาวาส วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม โทร(334)593-0888(832)628-3644
         ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกๆประการ เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย สาธุ สาธุ สาธุ  

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.