Get Adobe Flash player

นานาสาระ เกี่ยวกับธรรมะสุภาษิต

สฺพพทานํ ธฺมมทานํ ชินาติ   การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
สฺพพรสํ   ธฺมมรโส  ชินาติ   รสแห่งธรรม      ชนะรสทั้งปวง
สฺพพรติ   ธฺมมรติ    ชินาติ  ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง
ตฺณหา ขโย สฺพพทุกขํ ชินาติ ความสิ้นไปแห่งตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง
ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย
            
                          เรื่องของกรรม
ยุคนี้เป็นยุคของกรรมที่ได้พัฒนาสู่สังคมรุ่นใหม่แล้ว ใครทำอะไรที่ใหน เมื่อไหร ต่อให้มีปีกก็บินหนีไปไม่พ้นกรรมที่ตัวเองได้ทำใว้  
กรรมยุคนี้ ไม่มีรอชาติหน้า มันเป็นกรรมที่ทันตาเห็น ฉะนั้นแล้วคน
ที่ไม่ชื่อสัตย์ต่องานที่ตัวเราทำ โกงกินของสงฆ์ใส่ร้ายป้ายสี คนดีจะเกิดภัยภิบัติถึงตัวท่านและครอบครัว ชั่วกาลนานตลอดไป
 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.