Get Adobe Flash player

ภายด้านข้างและหน้าศาลาการเปรียญ

โครงการสร้างศาลาการเปรียญ

ด้วยทางวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม  ได้พัฒนาพื้นที่ของวัดให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสดวก แกพุทธศาสนิกชนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมและร่วมทำบุญที่วัด  โดยเฉพราะวันสำคัญทางศาสนาหรือวันสำคัญของชาติในโอกาศต่างๆ  ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นเป็นลำดับ สถานที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการต้อนรับศรัทธาบุญของพุทธบริษัท  อีกประการหนึ่งทางวัดมีโครงการที่จะปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรมที่มีอยู่เป็นอุโบสถในอนาคตอันใกล้นี้  ดังนั้นทางวัดจึงได้ดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญขึ้นหนึ่งหลัง ขนาด 40 x 60 feet  ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน (ดังรูปภาพ ข้างล่างนี้)  ในการดำเนินการก่อสร้างใช้งบประมาณ 50,000  เหรียญสหรัฐ  ทางวัดได้จ่ายสำหรับค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขออนุญาต เป็นต้น ไปแล้ว ประมาณสองหมื่นกว่าเหรียญ  ซึ่งยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่ง ศาลาการเปรียญนี้จึงจะสำเร็จ

 

                ดังนั้นทางวัดจึงขอประกาศเชิญชวนพุทธศสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพตามกำลังทรัพย์ที่จะทำได้ หรือจะรับเป็นเจ้าภาพเป็นส่วนๆ  เช่น ประตู  หน้าต่าง    หรือหลอดไฟ   เพื่อให้ศาลาการเปรียญหลังนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจากสามารถติดต่อได้ที่  Wat Montgomery Buddharam     13339  Edna  Brake Lucas Dr.   Montgomery, AL . 36117-5717     Phone: (1) 334-593-0888  Mobile: (1) 832-628-3644  หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร SERVIS LST BANK  Account Number  1110077714  เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งข่าวการทำบุญนั้นให้ทางวัดรับทราบด้วย เพื่อที่จะออกใบอนุโมทนา  (ดูภาพถ่ายการก่อสร้างได้ที่แฟ้มภาพของวัดในเวบนี้)

    ภาพภายในศาลาการเปรียญภาพภายในศาลาการเปรียญ2

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.