Get Adobe Flash player

                                                                      ขอเชิญคณะกรรมการบริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุม
                                                                                             ประจำปี 2555/2012
                                                                              วันอาทิตย์ที่ 17   มิถุนายน พ.ศ   2555


                 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างศาลาหลังใหม่ และอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
                ถ้ากรรมการบริหารท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โปรดแจ้ง ไปที่เจ้าอาวาส ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์   โทร (334)593-0888(832)628-3644  ขอเจริญพร
                                                                                                             

                                                                                           พระครูใบฏีกาอนุวัช  โชติปาโล
                                                                                       เจ้าอาวาส วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.