Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร
วันมาฆบูชา-บุญข้าวจี่


Magha Puja Ceremony and Boonkuajee/ Sunday, March 10, 2013

                  วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส  อนึ่งในเดือน 3 นี้มีประเพณีบุญเดือนสาม หรือบุญข้าวจี่ ถือว่าเป็นประเพณีมีมาตั้งแต่สมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีการนำข้าวเหนียวไปปิ้งหรือย่างไฟให้สุกทาด้วยน้ำอ้อยหรือไข่ก็ได้  เสร็จแล้วนำไปถวายทานทำบุญที่วัด พร้อมด้วยข้าวปลาอาหารหวานคาวถือว่าเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลมา

         ดังนั้น พระสงฆ์ตลอดจนคณะกรรมการ จึงขอเจริญพรเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท่านที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ไปร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน    

          จึงขออวยพรให้ท่านสาธุชนที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ มีอายุ มีวรรณะ  มีสุขะ มีพละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มากมายจงเกิดมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญฯ


          หมายเหตุ   รายได้จากการทำบุญครั้งนี้สมทบทุนปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์  เนื่องจากกุฏิสงฆ์หลังเก่าทรุดโทรมมากแล้ว ให้สมบูรณ์ (ปฏิสังขรณ์หลังเก่า) $ 30,000.00  (สามหมื่นดอลล่าร์)


                                         กำหนดการ


วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556  /Saturday,March 9. 2013

เวลา  05.00 p.m   เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศานา (ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 /ชมและฟังบรรยายธรรมเกี่ยวกับวันมาฆบูชา)

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม  2556/ Sunday, March 10. 2013
เวลา  10.30 a.m  ทำพิธีไหว้พระรับศีล  พระสงฆ์สวดพาหุง สาธุชนตักบาตรพระ
เวลา 11.00 a.m ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 noon  สาธุชนรับประทานอาหาร  ต่อจากนั้นฟังเทศน์ พระสงฆ์อนุโมทนา เวียนเทียนรอบศาลาการเปรียญ 3 รอบ เป็นเสร็จพิธีทางศาสนา
 

 

Wat Montgomerybuddharam 13339 Edna Brake Lucas Dr. Montgomery. AL 36117
Tel: 334-593-0888, 832-628-3644  
 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.