Get Adobe Flash player
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี
.................................................................
 
          ประเพณีทำบุญทอดกฐิน หรือถวายผ้ากฐินเป็นพุทธบัญญัติตามพระวินัยที่พระองค์ทรงอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อประโยชน์และอานิสงส์ที่ทรงอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ๓ เดือน  ตั้งแต่แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑  เป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้สร้างมหากุศลด้วยการถวายผ้ากฐินทาน  หลังออกพรรษาให้ทันกาลเวลาจำกัดภายใน ๑ เดือน คือแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ถึงวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒  หลังจากพระภิกษุได้อยู่จำพรรษาแล้วการถวายผ้ากฐินนั้นจึงถือได้ว่าเป็นกาลทานที่มีอานิสงส์มากกว่ากาลทานต่างๆ  เพราะเป็นกาลทานที่ไม่เจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  แต่เป็นการน้อมไปเพื่อกิจของสงฆ์ตรงตามพระวินัยบัญญัติ
         วัดมอนท์โกเมอรี่ฯ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในปีนี้เจ้าภาพรับเป็นประธาน ถวายผ้ากฐินสามัคคี คือ
 
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พระเทพกิตติวิมล  วัดพุทธบูชา  แอ้ดแลนต้า
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
คุณพ่อเอ็งเต็ก  คุณแม่เย้ก  ธรรมะวงสา     คุณบุญมี  ธรรมะวงสา  คุณแม่กองสี  โพธิ์คำ   คุณบุญเฮือง  บุญแก้ว   คุณแม่สมพร  อภัยโส  (สตริคแลนด์)
รองประธานอุถัมภ์
คุณน้อย  ไทจินเอ้อ   คุณสมพร  เกนสวิว  คุณเพ็ชร   สมร
 
                                    กำหนดการ
      วันเสาร์ที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗   เป็นวันรวมงาน
                       เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตั้งต้นกฐินสามัคคีสมโภชที่ศาลาวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม
      วันอาทิตย์ที่ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗  เป็นวันทอดผ้ากฐินสามัคคี
                       เวลา ๐๙.๐๐  น.  รวมต้นกฐิน  ณ  วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม
                       เวลา ๑๐.๕๐ น.  ไหว้พระ  รับศีล  พระสงฆ์เจริญพุทธพาหุง  สาธุชนใส่บาตรพระ
                       เวลา  ๑๑.๓๐  น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ต่อจากนั้นสาธุชนรับประทานอาหารพร้อมกัน
                       เวลา ๑๓.๓๐  น. ทำพิธีแห่ผ้ากฐินรอบศาลา ๓ รอบ  ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
                                                   ประธานกล่าวคำถวายผ้ากฐิน  พระสงฆ์ประกอบพิธีนัตถารกรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา  
 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.