Get Adobe Flash player

ประวัติวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม
เมืองมอนท์โกเมอรี่ รัฐอลาบามา

(ชมทิวทัศน์ของวัดและแผนที่ ที่ตั้งของวัดได้ที่ https://picasaweb.google.com/113969619217635138856/jgasGD#)

     วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม เมืองมอนท์โกเมอรี่ รัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยพระเทพสารมุนี วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส พระราชสิทธิโมลี วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย พระนิเทศศาสนคุณ วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส พระวิธูรธรรมาภรณ์ วัดแคโลไรน่าพุทธจักรวนาราม รัฐแคโลไลนา และพระครูสิริปัญญาเมธี วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม รัฐอลาบามา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวต่างชาติทุกท่าน

 

     วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๓๓๓๙ ถนน Edna Brake Lucas Dr. เมือง Montgomery รัฐ Alabama ๓๖๑๑๗ มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน ๘ เอเคอร์ ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไร ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และยื่นหนังสือขอเข้าเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นวัดลำดับที่ ๓๔ ของคณะสงฆ์ธรรยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

     วัดมอนทโกเมอรี่พุทธาราม มีศาสนวัตถุสำคัญคือ พระประธานหน้าตัก ๕๙ นิ้ว ๑ องค์ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง กุฏิที่พักสงฆ์ ๑ หลัง ห้องน้ำชาย – หญิง ๑ หลัง เป็นต้น
     วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย – ลาว เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นอาทิ

     วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธราม ได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม มีเจ้าอาวาสมาแล้วดังนี้ คือ
 ๑.พระครูสิริปัญญาเมธี เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๒.พระครูใบฎีกาอนุวัช โชติปาโล เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน
 

โครงการพัฒนาวัด

 

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม มีโครงการพัฒนาวัดให้มีความมั่นคง และเป็นถาวรวัตถุในทางพระพุทธศานา ดังนี้
 ๑.สร้างกุฎิที่พักสงฆ์หลังใหม่
 ๒.ทำถนนคอนกรีตภายในวัด
 ๓.ทำที่จอดรถยนต์สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มาบำเพ็ญบุญ
 ๔.ปลูกต้นไม้ภายในวัด
 ๕.สร้างศาลาเอนกประสงค์
 ๖.สร้างอุโบสถ
 ๗.สร้างเจดีย์
 ๘.ปรับภูมิทัศน์ของวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา

 

 วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม ถือเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศล บำเพ็ญจิตภาวนา มีพระธรรมทูตทำหน้าที่ด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการ จึงสมดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่ทวยเทพ แลมนุษย์ทั้งหลาย”

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.