Get Adobe Flash player

รายชื่อเจ้าภาพถวายเพลเดือน มีนาคม  2555
1.   ครอบครัวกลิ่นพินิจ  โยมหลวง โยมจัย
2.   ครอบครัวเสริมทรัพย์ แม่ตู้หมุน พ่อตู้บาน โยมบังอร สามี โยมจ่อย ลูกสาว
3.   โยมแสวง โยมเพ็ด คำเคน
4.   โยมแสวง โยมเพ็ด แม่ตู้คำหวัน
5.   โยมแอ้ว ร้านอาหารโยมเล็กโยมปู
6.   โยมแอ้ว โยมสุรีจัน โยมสมสะนิด ลูกสาว โยมแก้ว โยมชัย
7.    แม่ตู้คำหวัน โยมหลวงโยมจัย โยมแชมโยมติ่ง ลูกชาย โยมสุรีจันโยมสมสะนิด
8.   ครอบครัวกลิ่นพินิจ
9.   ครอบครัวเสริมทรัพย์
10.  ไปฉันเพลที่บ้านโยมแสวงโยมเพ็ด ทำบุญวันเกิด
11.  งานบุญมาฆบูชาที่วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม
12.  โยมเหน่งโยมอ้วน บามิ้งแฮม โยมจุ๋มโยมบุญสม
13.  โยมแอ้ว
14.  โยมแสง บัวสีสะหวัด
15.   ครอบครัวกลิ่นพินิจ
16.  แม่ตู้คำหวัน
17  โยมแสวงโยมเพ็ด โยมต๋อยโยมติ๋มโยมพวงพยอมโยมกอบกุลเพื่อน
18. โยมแสวง  โยมเพ็ด คำเคน
19. ร้านอาหารโยมปูเล็ก โยมแอ้วนำมา พ่อตู้บุญมีแม่ตู้ผา  โยมจุ๋มโยมบุญสม
20. โยมแอ้ว โยมตา โยมสุพจน์ทำบุญวันเกิดโยมตา
21. โยมแสง โยมแพ้ส โยมสุลีจัน โยมสมสะนิดลูกสาว
22. ครอบครัวกลิ่นพินิจ โยมบุญสมโยมจุ๋ม
23. ครอบครัวเสริมทรัพย์
24. โยมแสวง  โยมเพ็ด คำเคน
25. โยมแสวง  โยมเพ็ด คำเคน
26. ร้านอาหารโยมปูเล็ก โยมจุ๋มโยมบุญสม
27. โยมแอ้ว
28. โยมแสง  แม่ดอง หลานสาว
29. ครอบครัวกลิ่นพินิจ
30. ครอบครัวเสริมทรัพย์
31. โยมแสวง  โยมเพ็ด   คำเคน
พระสงฆ์ขออนุโมทนาบุญขอให้มีแต่คาวมสุขความเจริญตลอดไปด้วยเทอญฯ สาธุ 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม Wat Montgomery Buddharam.

13339 Edna Brake Lucas Dr. MONTGOMERY, AL 36117 -5717.